Algemene voorwaarden

Magazijnlabels Nederland B.V. algemene voorwaarden

Het PDF-bestand kunt u openen met Adobe Reader. Deze kunt u hier downloaden: Adobe Acrobat Reader DC

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MAGAZIJNLABELS NEDERLAND B.V.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Magazijnlabels:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magazijnlabels Nederland B.V., gevestigd te (3771 ME) Barneveld, aan de Nijverheidsweg 75, ingeschreven bij het Handelsregister onder het nummer: 82367914.

Wederpartij:

 

De partij met wie Magazijnlabels een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Magazijnlabels een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst:

Een afspraak tussen Magazijnlabels en Wederpartij tot het leveren van producten en/of diensten door Magazijnlabels ten behoeve van de Wederpartij.

Partijen:

Magazijnlabels en Wederpartij.

Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82367914.

Derde:

 

Een externe partij, niet zijnde een Wederpartij.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Magazijnlabels en haar Wederpartij(en).
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
 3. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Magazijnlabels uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een situatie zich voordoet waarin deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
 5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen Magazijnlabels en Wederpartij gesloten Overeenkomsten.
 6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
 7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Magazijnlabels worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Magazijnlabels zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Magazijnlabels kan haar offertes tot aanvaarding ervan nog herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt (ook) indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Magazijnlabels zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Magazijnlabels zijn aanvaard.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Magazijnlabels gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Magazijnlabels kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(te).
 6. De Overeenkomst met Magazijnlabels komt pas tot stand, nadat Magazijnlabels een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard en heeft bevestigd aan de Wederpartij. Magazijnlabels is pas gebonden vanaf de datum waarop zij de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 7. Indien de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is Magazijnlabels daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Magazijnlabels schriftelijk anders verklaart.
 8. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Magazijnlabels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Wederpartij is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Magazijnlabels niet tot het leveren van een gedeelte van de order of het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 10. Magazijnlabels is gebonden aan mondelinge afspraken, nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Magazijnlabels- zonder tegenwerping van de Wederpartij- met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

 1. Alle prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 2. Magazijnlabels heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 5. HONORARIUM

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen voor het uitvoeren van haar diensten.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien Magazijnlabels met de Wederpartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Magazijnlabels niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is Magazijnlabels gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven (ten aanzien van bijvoorbeeld: lonen) zijn gestegen.
 7. Bovendien mag Magazijnlabels het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Magazijnlabels, dat in redelijkheid niet van Magazijnlabels mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 8. Magazijnlabels zal de Wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Magazijnlabels zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Magazijnlabels zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.
 2. Indien Magazijnlabels gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Magazijnlabels ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Magazijnlabels gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Magazijnlabels daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. Magazijnlabels is steeds en onvoorwaardelijk gerechtigd op enig moment Derden in te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden. Magazijnlabels zal bij de selectie van Derden zorgvuldig te werk gaan, maar is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van (door Magazijnlabels ingeschakelde) Derden. De Wederpartij geeft hierbij onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Magazijnlabels om voorwaarden die Derden hanteren voor de uitvoering van hun werkzaamheden – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – te aanvaarden zodat de algemene voorwaarden die de desbetreffende Derde hanteert jegens de Wederpartij kunnen worden ingeroepen. De verplichtingen en aanspraken – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – die Derden aan Magazijnlabels opleggen, kunnen door Magazijnlabels aan de Wederpartij worden tegengeworpen.
 5. Indien Magazijnlabels een aanbetaling verlangt van de Wederpartij en deze aanbetaling nog niet door Magazijnlabels ontvangen is, behoudt Magazijnlabels zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door Magazijnlabels is ontvangen.

 

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst binden Magazijnlabels slechts voor zover zij door Magazijnlabels schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Magazijnlabels een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Magazijnlabels de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

 

ARTIKEL 8. LEVERING EN (UITVOERINGS)TERMIJNEN

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Magazijnlabels kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het is Magazijnlabels toegestaan de verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, heeft Magazijnlabels het recht de Wederpartij voor dergelijke deelpartijen afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij verplicht dergelijke facturen te betalen alsof zij betrekking hebben op afzonderlijke Overeenkomsten. De Wederpartij is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Magazijnlabels tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Magazijnlabels bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De door Magazijnlabels in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
 5. De enkele overschrijding van een door Magazijnlabels genoemde of tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Magazijnlabels niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Magazijnlabels wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij Magazijnlabels schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Magazijnlabels in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal Magazijnlabels de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.

 

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Magazijnlabels blijft eigenares van alle door haar geleverde zaken of nog te leveren zaken, zolang de Wederpartij niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van enige Overeenkomst met Magazijnlabels verschuldigd is.
 2. Magazijnlabels blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke Overeenkomsten nog niet betaald heeft en zolang de Wederpartij vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
 3. De Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en verbindt zich tegenover Derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Magazijnlabels te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
 4. Als Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Magazijnlabels zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Ingeval de Wederpartij enige verplichting uit de Overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken en/of uit te voeren werk jegens Magazijnlabels niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De Wederpartij machtigt Magazijnlabels de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

ARTIKEL 10. TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Indien Magazijnlabels aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Magazijnlabels het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

 

ARTIKEL 11. VEILIGHEID MEDEWERKERS EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, waarbij voldaan wordt aan de Arbeidsomstandighedenwet en het bepaalde in artikel 7:658 BW.
 2. De Wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk bekend met het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
 3. De Wederpartij vrijwaart Magazijnlabels voor alle aanspraken en daaraan verbonden kosten (inclusief daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van medewerkers, inzake schade ontstaan door een bedrijfsongeval of beroepsziekte en alle zaakschade, waaronder verstaan wordt, schade die een medewerker lijdt doordat een hem toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of tenietgedaan.
 4. De Wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel.
 5. In dit artikel dient voor ‘medewerker’ tevens ‘stagiair’ te worden gelezen.

 

ARTIKEL 12. OPZEGGING, ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Overeenkomst (aangegaan voor onbepaalde tijd) tussentijds wordt opgezegd door de Wederpartij, heeft Magazijnlabels recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Magazijnlabels zijn toe te rekenen. Voorts is de Wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Magazijnlabels, zal Magazijnlabels in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Magazijnlabels extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht.
 5. Magazijnlabels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst Magazijnlabels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 6. Voorts is Magazijnlabels bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Magazijnlabels op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Magazijnlabels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

ARTIKEL 13. BETALING

 1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Betaling geschiedt op een door Magazijnlabels aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag en zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
 5. Indien de Wederpartij verzuimt om (tijdig) haar verplichtingen na te komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, dan wel de werkelijke incassokosten (met een minimum van € 450,00).
 7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
 8. Bij niet-tijdige betaling is Magazijnlabels gerechtigd de leveringen aan de Wederpartij terstond op te schorten of te beëindigen, hetzij betaling a contant te verlangen voor toekomstige leveringen, en/of de reeds afgeleverde goederen terug te nemen.
 9. Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. Magazijnlabels behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren, indien door de Wederpartij vorige leveranciers niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Magazijnlabels is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de Wederpartij ten gevolge van dit niet-leveren.
 11. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van:
  1. in de eerste plaats: alle verschuldigde rente en kosten;
  2. in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 14. GARANTIES

 1. De door Magazijnlabels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door Derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Magazijnlabels, de Wederpartij of Derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 3. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Magazijnlabels geen invloed op kan uitoefenen.
 4. De Wedepartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk aan Magazijnlabels te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Magazijnlabels te worden gemeld.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Magazijnlabels de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Magazijnlabels, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Magazijnlabels te retourneren en de eigendom daarover aan Magazijnlabels te verschaffen, tenzij Magazijnlabels anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Magazijnlabels daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 15. OVERMACHT

 1. Magazijnlabels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Magazijnlabels gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan twee maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door Magazijnlabels uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
 3. In geval van blijvende overmacht is Magazijnlabels gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Magazijnlabels is ter zake jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Magazijnlabels welke niet voor risico van Magazijnlabels komen en de omstandigheid dat Magazijnlabels een prestatie van een Derde, die van belang is in verband met de door Magazijnlabels te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 5. Indien Magazijnlabels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Magazijnlabels bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Magazijnlabels is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Magazijnlabels is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door Magazijnlabels bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 3. Indien er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Magazijnlabels zijn de vorige leden van dit artikel niet van toepassing. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 4. Indien Magazijnlabels aansprakelijk is voor directe schade jegens de Wederpartij, dan is iedere aansprakelijkheid van Magazijnlabels beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 5. In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Magazijnlabels aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Magazijnlabels toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 7. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
 8. De Wederpartij vrijwaart Magazijnlabels voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de door Magazijnlabels uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Magazijnlabels en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. De Wederpartij vrijwaart Magazijnlabels ook voor alle aanspraken van Derden, waaronder garantie, in het geval er sprake is van doorverkoop van producten van Magazijnlabels.
 9. De Wederpartij kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch Magazijnlabels op andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan:
 10. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Magazijnlabels verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 11. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 12. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Magazijnlabels verstrekte gegevens;
 13. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
 14. doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Magazijnlabels.
 15. Voorts is Magazijnlabels niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Magazijnlabels het gevolg is van:
 16. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 17. tekortschieten van hulppersonen;
 18. transportmoeilijkheden;
 19. brand en verlies van te leveren zaken;
 20. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 21. gewelddadige of gewapende acties of
 22. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Magazijnlabels.
 23. De termijn waarbinnen Magazijnlabels aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade, bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 

ARTIKEL 17. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over, op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

ARTIKEL 18. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Magazijnlabels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.
 2. Magazijnlabels is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. Magazijnlabels houdt hierbij rekening met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld.
 3. Magazijnlabels is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe haar medewerking.
 4. Magazijnlabels is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van Magazijnlabels op rust.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van Magazijnlabels, openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van Magazijnlabels rust.

 

ARTIKEL 19. KLACHTENREGELING

 1. Magazijnlabels beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen acht (8) dagen nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Magazijnlabels.
 3. Bij Magazijnlabels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Magazijnlabels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Wederpartij dient Magazijnlabels in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling ex artikel 22 van deze Voorwaarden.

 

ARTIKEL 20. GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Magazijnlabels partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Magazijnlabels is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 21. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 82367914.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

 

Versie: juni 2021

iDEAL Visa Maestro MasterCard
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »